Polozk
Polozk Sophienkathedrale | Bild: Benny Reiter